Poświadczenia ekologiczności naszego drewna kompozytowego

Firma Silvadec prowadzi ekoodpowiedzialną politykę i spełnia rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska. Podjęła ona liczne kroki wskazujące na jej zaangażowanie w ochronę środowiska. W tej zakładce znajdują się oficjalne dokumenty poświadczające przyznane jej certyfikacje, oznaczenia i jej troskę o środowisko naturalne.

Procedura ISO 14001

Od marca 2014 r. spółka Silvadec jest pierwszym francuskim producentem drewna kompozytowego certyfikowanym zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001.

Firma wyróżnia się mocnym zaangażowaniem w ochronę środowiska, co widać po wdrożonym przez nią systemie zarządzania proekologicznego, którego podstawą jest przestrzeganie wymogów francuskiego prawa. Spółka dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko i stale pracuje nad poprawą wyników w tym aspekcie.

Zaangażowanie w PEFC

Spółka SILVADEC angażuje się w odpowiedzialną politykę zrównoważonego zarządzania terenami leśnymi, od 2011 r. posiada certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Zdecydowała się na ekologiczną, lokalną produkcję i jest dumna z faktu, że 100% jej dostawców mączki drzewnej to francuscy przedsiębiorcy również zaangażowani w PEFC.

Niska emisja lotnych związków organicznych

dgaln_a__couleur-webNasze produkty z drewna kompozytowego Silvadec®️ są bezpieczne dla środowiska i zdrowia końcowego użytkownika. Cechują się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (VOC). Fakt ten został potwierdzony przyznanym oznaczeniem A+ w zakresie „Emisji w pomieszczeniach wewnętrznych”.

Wsparcie ADEME

logo_ademe-webSpółka SILVADEC korzystała ze wsparcia Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) od jej początków, tj. od 2001 r.

Wpierw przy okazji innowacyjnego procesu recyklingu wiórów i trocin z drewna na potrzeby późniejszego wytwarzania produktów z drewna kompozytowego, które nie butwieją, są odporne na promieniowanie UV i przeznaczone do zastosowań zewnętrznych.

Następnie przy okazji wdrożenia systemu recyklingu odpadów z drewna kompozytowego we własnym zakładzie produkcyjnym.

I wreszcie w 2016 r., w ramach programu ORPLAST (Cel Recykling Plastików), który – z myślą o gospodarce cyrkulacyjnej i ochronie zasobów – ma wspierać włączanie do produkcji przemysłowej materiałów plastikowych z recyklingu.

Polityka w zakresie ochrony środowiska 2017

politique-environnementale-2017-15-12-2016

Twórcy spółki Silvadec przy jej zakładaniu korzystali ze wsparcia Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME).

Poprzez wdrożony system zarządzania proekologicznego Silvadec potwierdza swoją troskę o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i nieustanną poprawę stosowanych praktyk i wyników osiąganych w tym zakresie.

Zrównoważony rozwój

politique-environnementale-2017-15-12-2016

Singapore Green Building Council (SGBC) to organizacja zajmuj¹ca siê promowaniem zrównowa¿onego rozwoju w sektorze budowlanym. Ocenia ona pod wzglêdem ekologicznym produkty wykorzystywane w budownictwie.

W 2017, Singapore Green Building Council (SGBC) przyzna³o firmie Silvadec najwy¿sz¹ ocenê, co nigdy wczeœniej nie uda³o siê ¿adnej innej firmie produkuj¹cej drewno kompozytowe.