Nota prawna

Nota prawna i zasady korzystania z witryny internetowej

Dalsze przeglądanie niniejszej witryny oznacza całkowitą akceptację przedstawionych poniżej przepisów i warunków korzystania z niej.
Wersja, która obecnie widnieje on-line, dopóki nie zostanie zastąpiona przez wersję w nowszym brzmieniu, jest jedyną skuteczną wersją tego dokumentu przez cały okres korzystania z witryny.

Artykuł 1 – Informacje prawne

1.1

Witryna internetowa (dalej jako „witryna”): https://uk.silvadec.com/

1.2

Wydawca (dalej jako „wydawca”): Silvadec
Parc d’Activités de l’Estuaire
56190 ARZAL
Rejestr handlowy i spółek RCS Vannes B 439 689 639
Numer telefonu: 02.97.45.09.00
Faks: 02.97.45.09.89
Adres poczty elektronicznej: info[@]silvadec.com
Dyrektor wydania: Philippe Crez

1.3 Projekt, wykonanie i hosting

Groupe Soledis
1 rue Marguerite Perey
BAT C – Atlanparc
56890 PLESCOP

Artykuł 2 – Dostęp do witryny

Witryna jest dostępna dla wszystkich. Możliwość dostępu do niej i korzystania z niej jest zarezerwowana wyłącznie do ściśle osobistego użytku. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać niniejszej witryny, ani umieszczonych w niej informacji czy danych, do celów handlowych, politycznych, reklamowych lub do jakiejkolwiek innej formy pozyskiwania Klientów, a zwłaszcza do rozsyłania niezamówionej korespondencji elektronicznej.

Artykuł 3 – Treść witryny

Wszelkie marki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy animowane lub nieanimowane, filmy wideo, materiały dźwiękowe, jak również wszelkie aplikacje informatyczne, które mogłyby zostać wykorzystane po to, by niniejsza witryna mogła działać, oraz ogólniej rzecz biorąc wszystkie elementy powielane lub wykorzystywane w witrynie, są chronione obowiązującymi przepisami prawa z zakresu własności intelektualnej.

Autorami zdjęć są: © note_yn – Fotolia.com // © Yves Berrier // © Samuel Bigot

Są one całkowitą i wyłączną własnością Wydawcy lub jego partnerów. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptowanie, w jakiejkolwiek formie, wszystkich lub niektórych z tych elementów, w tym również aplikacji informatycznych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy, jest surowo zabronione. Fakt nieskierowania przez Wydawcę sprawy do sądu po dowiedzeniu się o przypadkach takiego niedozwolonego użycia nie oznacza ani zgody na występowanie nadużycia ani rezygnacji z podjęcia ścigania w tej kwestii.

Artykuł 4 – Zarządzanie witryną

W celu należytego zarządzania witryną, Wydawca może w każdej chwili:

  • zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części witryny, zastrzec dostęp do witryny, lub jej niektórych części, dla określonej kategorii internautów;
  • usunąć każdą informację, która mogłaby zaburzyć jej funkcjonowanie lub wchodziłaby w konflikt z prawem krajowym lub międzynarodowym, ewentualnie pozostawałaby w sprzeczności z zasadami netetykiety;
  • zawiesić witrynę w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 5 – Odpowiedzialność prawna

Nie można dochodzić odpowiedzialności Wydawcy w przypadku usterki, awarii, trudności lub przerw w funkcjonowaniu witryny, które uniemożliwiają dostęp do niej lub do którejś z jej funkcji.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt używany przez niego do łączenia się z witryną. Musi on podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony swojego sprzętu oraz swoich danych, zwłaszcza przed atakami wirusów internetowych. Tylko on ponosi odpowiedzialność za witryny i treści, które przegląda.

Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego toczącego się z udziałem Użytkownika w związku z:

  • korzystaniem z witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej w Internecie;
  • nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszych ogólnych warunków korzystania z witryny.

Wydawca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane u Użytkownika, u osób trzecich i/lub na sprzęcie Użytkownika, które miałby związek z połączeniem się z witryną lub korzystaniem z niej. Użytkownik niniejszym rezygnuje z dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.

Gdyby Wydawca był uczestnikiem postępowania polubownego lub sądowego toczącego się z tytułu korzystania przez Użytkownika z witryny, może on zwrócić się do tego ostatniego o odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, kwot, wyroków skazujących i kosztów, które mogłyby być skutkiem tego postępowania.

Artykuł 6 – Linki hipertekstowe

Wklejanie przez Użytkownika jakichkolwiek linków hipertekstowych odsyłających do całości lub części witryny jest surowo zabronione, z wyjątkiem uzyskania wcześniej pisemnego zezwolenia ze strony Wydawcy, o które należy wystąpić drogą mailową.

Wydawca może odmówić udzielenia takiego zezwolenia, bez konieczności uzasadniania w jakikolwiek sposób swojej decyzji. W przypadku gdyby Wydawca udzielił zezwolenia, zawsze jest ono tylko czasowe i może zostać cofnięte w dowolnym momencie, bez obowiązku uzasadniania tego faktu przez Wydawcę.

Niezależnie od okoliczności każdy link powinien zostać usunięty na wniosek Wydawcy.
Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne informacje dostępne poprzez ten link odsyłający do innych witryn ani za ich treść.

Artykuł 7 – Zbieranie danych

Dane osobowe, które mogą być zbierane w witrynie, są wykorzystywane przez Wydawcę głównie przy zarządzaniu relacjami z Użytkownikami, a zwłaszcza przy przetwarzaniu ich zamówień. Są one zapisywane w pliku klientów Wydawcy, a ten plik z danymi o charakterze osobowym jest zgłaszany w CNIL (francuska Krajowa Komisja ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich).

Użytkownicy są proszeni wyłącznie o podanie danych absolutnie niezbędnych do sporządzenia wyceny zgłoszonego przez nich zapotrzebowania na towary.
Zgodnie z przepisami francuskiej Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. (wraz z późniejszymi z zmianami) o Informatyce, plikach i swobodach obywatelskich, Użytkownik ma prawo dostępu, złożenia zapytania, zmiany oraz usunięcia informacji na swój temat; może z niego skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z Wydawcą lub bezpośrednio w witrynie poprzez zakładkę „Skontaktuj się z nami”.

Od wprowadzenia Ustawy dotyczącej Republiki Cyfrowej z dnia 17.10.2016 r. Użytkownik ma również prawo do przenoszalności danych. Może on poprosić o przeniesienie całości swoich danych na trwały nośnik, celem przekazania ich innemu usługodawcy.

Użytkownik może również mieć wpływ na to, co się stanie z jego danymi osobowymi po jego śmierci – w tym celu powinien nam zgłosić instrukcje dotyczące przekazania swoich danych, w szczególności zaś nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danymi w postaci cyfrowej.

Dla zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia oszustw w tej materii, stosowny wniosek powinien zostać opatrzony dokumentem potwierdzającym tożsamość. Po przetworzeniu wniosku dokument ten zostanie zniszczony.

Przekazywane nam przez Użytkowników dane nie są zbywane, ani wynajmowane podmiotom zewnętrznym w celach handlowych.
Niemniej jednak niektóre z podanych informacji mogą być przekazywane zewnętrznym podwykonawcom w celu przeprowadzenia należytych czynności.

Dane Użytkowników przechowywane są przez okres 2 lat od chwili ustania naszych stosunków handlowych.

Jeśli przekazanie niektórych informacji jest obowiązkowe w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji w witrynie, Wydawca poda stosowną informację w momencie zbierania tychże danych.

Artykuł 8 – Pliki cookies

Witryna może automatycznie gromadzić standardowe informacje. Wszelkie informacje zbierane pośrednio nie będą wykorzystywane w celach innych niż obserwowanie wielkości, rodzaju oraz konfiguracji ruchu Użytkowników korzystających z witryny, w celu jej rozwijania i dostosowywania oraz przy administrowaniu i planowaniu, lub ogólnie – w celu poprawy jakości oferowanych usług.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookies, konfigurując swoją przeglądarkę w następujący sposób:

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 (i nowszych wersji):

1.. Z menu wybierz „Narzędzia” („Tools”), następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).
2. Kliknij w zakładkę „Poufność” („Confidentiality”).
3. Wybierz kursorem odpowiedni poziom.

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5:

1. Z menu wybierz „Narzędzia” („Tools”), następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).
2. Kliknij w zakładkę „Zabezpieczenia” („Security”).
3. Wybierz „Internet” a następnie „Poziom zabezpieczeń” („CustomLevel”).
4. W zakładce „Cookies”, wybierz odpowiadającą Ci opcję.

W przypadku przeglądarki Netscape 6.X oraz 7. X:

1. Z menu wybierz „Edycja” > „Preferencje”.
2. Poufność i bezpieczeństwo.
3. Cookies.

W przypadku przeglądarki Firefox:

1. Z menu wybierz „Narzędzia” > „Opcje”.
2. Kliknij w zakładkę „Prywatność”.

W przypadku przeglądarki Safari 3.x dla Mac OS X:

1. Z menu wybierz „Edycja”.
2. Kliknij w zakładkę „Preferencje”.
3. Kliknij „Bezpieczeństwo”.
4. Kliknij „Wyświetl pliki cookies”.

Artykuł 9 – Właściwe prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z witryny podlegają przepisom prawa francuskiego i objęte są właściwością sądów powszechnych, z zastrzeżeniem przyznania szczególnej właściwości innemu organowi na mocy jakiegoś szczegółowego tekstu ustawodawczego.

Artykuł 10 – Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań czy potrzeby informacji o produktach prezentowanych w witrynie lub o niej samej, można wysłać wiadomość na następujący adres: info[@]silvadec.com