Silvadec – firma z wartościami

W oczach kierownictwa Silvadec to firma patrząca w przyszłość

Z pasji do biznesu stworzyliśmy w 2001 r. firmę Silvadec i wprowadziliśmy na rynek europejski nowy produkt – drewno kompozytowe Silvadec. Skupieni na innowacyjności i zdobywaniu kolejnych rynków, jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że nasza firma stała się europejskim liderem w branży drewna kompozytowego. Mamy świadomość stojących obecnie przed nami wyzwań ekologicznych, dlatego też aktywnie działamy na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, co potwierdza certyfikat ISO 14001, przyznany nam w 2014 r. Od początku swego istnienia firma przyczyniła się do utworzenia ponad 80 miejsc pracy w Europie. Wraz z całym gronem naszych współpracowników, jesteśmy w pełni zaangażowani w budowanie satysfakcji naszych Klientów.

Bénédicte Jézéquel i Philippe Crez, współzałożyciele Silvadec

Organizacja w służbie Klientów

„Silvadec jest zorganizowany w celu świadczenia usług lokalnych swoim klientom, z dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji w całym kraju, wspieraną przez partnerów wybranych ze względu na ich profesjonalizm.

Silvadec zapewnia im regularne i ciągłe szkolenia z produktów Silvadec i dostarcza narzędzia do kształcenia swoich klientów. Dlatego Silvadec oferuje lokalne rozwiązania zapewniające wysoki poziom usług i porady dotyczące korzystania z jego produktów.

Ponadto Silvadec pozostaje bardzo dostępny dla swoich dystrybutorów. Jego doradcy techniczni są dostępni i dostępni, aby odpowiedzieć na ich pytania.”

W 2017 roku powsta³a niemiecka firma Silvadec Deutschland produkuj¹ca i wprowadzaj¹ca na rynek produkty marki Silvadec. Jej utworzenie mia³o na celu wspieranie miêdzynarodowego rozwoju z jednoczesnym zapewnieniem najwy¿szego sta³ego poziomu obs³ugi klienta i jakoœci produktu.
Jej celem jest ponowne przetwarzanie produktów ubocznych produkcji tartacznej (wiórów i trocin drzewnych) na m¹czkê drzewn¹ przeznaczon¹ do produkcji desek kompozytowych Silvadec. Dziêki temu firma Silvadec ma pewnoœæ co do:

  • miejsca pochodzenia oraz sta³ego poziomu jakoœci m¹czki drzewnej stosowanej w swoich produktach,
  • pewnoœci sta³ej iloœci ¿¹danych dostaw zapewniaj¹cych jej miêdzynarodowy rozwój,
  • zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla powodowanej transportem surowca, poniewa¿ zaopatruje siê lokalnie.

Technologia w służbie innowacji

Spoglądająca zawsze w przyszłość firma Silvadec nieustannie wprowadza zmiany i proponuje produkty modułowe oraz praktyczne, dzięki połączeniu drewna z nowoczesnymi i estetycznymi materiałami.

Sukcesywnie wprowadzała całe gamy artykułów przeznaczonych do budowania tarasów, ogrodzeń, balustrad i elewacji, które – pod względem estetyki, zgodności z normami prawnymi etc. – były przystosowane do rynku francuskiego i europejskiego.

Firma utrzymuje tę dynamikę działania i inwestuje w badania i rozwój. Silvadec kładzie nacisk na potencjał ludzki swoich zespołów i angażuje się w ich edukowanie. W związku z tym przyjmuje i kształci praktykantów oraz nawiązuje i rozwija stosunki partnerskie z uniwersytetami i badaczami.

C2J: w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej

logoc2j-webW 2014 r., z myślą o swoim rozwoju, spółka Silvadec utworzyła wspólnie z Josso, największym tartakiem z Bretanii, przedsiębiorstwo typu joint venture działające pod firmą C2J.Jej celem jest ponowne przetwarzanie produktów ubocznych produkcji tartacznej (wiórów i trocin drzewnych) na m¹czkê drzewn¹ przeznaczon¹ do produkcji desek kompozytowych Silvadec. Dziêki temu firma Silvadec ma pewnoœæ co do:

  • miejsca pochodzenia oraz sta³ego poziomu jakoœci m¹czki drzewnej stosowanej w swoich produktach,
  • pewnoœci sta³ej iloœci ¿¹danych dostaw zapewniaj¹cych jej miêdzynarodowy rozwój,
  • zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla powodowanej transportem surowca, poniewa¿ zaopatruje siê lokalnie.

Od 2018 roku spó³ka C2J nale¿y w 100% do Silvadec. Wzmocnienie pozycji ekonomicznej, ekologicznej i spo³ecznej dziêki C2J sprawi³o, ¿e Silvadec mocno wpisuje siê w politykê zrównowa¿onego rozwoju.